Jak wygląda w sprawa w sądzie przeciwko ZUS? Sprawdź, co musisz wiedzieć!

Jak wygląda w sprawa w sądzie przeciwko ZUS? Sprawdź, co musisz wiedzieć!

W wyniku niewłaściwej interpretacji przepisów lub pomyłek urzędników mogą powstać problemy dotyczące wypłaty świadczeń. Decyzja ZUS nie jest jednak ostateczna, i można się od niej odwołać poprzez pozew sądowy. Tego typu sprawy stanowią sporą część obecnie przeprowadzanych procesów i związane są głównie z emeryturami, rentami czy zasiłkami opiekuńczymi dla osób niepełnosprawnych. Przygotowaliśmy dziś informacje, dzięki którym można będzie dowiedzieć się jak wygląda taki proces w praktyce.

Odwołać można się od każdej decyzji?

Rzeczywiście, w większości przypadków, odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Nie można jedynie składać apelacji od decyzji przyznającej świadczenie w drodze wyjątku lub w sprawie umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Od pozostałych niekorzystnych postanowień można się odwoływać na podstawie zapisy ustawy z 13 października 1998 roku.

Możliwość wystosowania pozwu sądowego przysługuje także w przypadku niewydania decyzji w terminie 2 miesięcy od dnia zgłoszenia wniosku o świadczenia. Warto jednak pamiętać, że ten typ odwołania nie przysługuje w przypadku gdy dany organ rentowy nie był zobowiązany do wydania decyzji.

Jak przygotować takie odwołanie?

Pozew wnoszony jest za pośrednictwem organu ZUS, który wydał kontrowersyjną decyzję. Do tego celu trzeba złożyć wypełniony formularz w oddziale w terminie do 1 miesiąca od momentu otrzymania decyzji. Warto pilnować tego czasu, ponieważ wnioski wpływające później będą odrzucone przez sąd.

Istnieje jednak wyjątkowa sytuacja, w której roszczenie będzie rozpatrywane nawet po wystosowaniu wniosku w późniejszym terminie. Trzeba jednak spełnić 2 warunki: dostarczyć formularz odwołania z niewielkim opóźnieniem podając niezależną od odwołującego przyczynę opóźnienia. W takich przypadkach to jednak sąd decyduje, czy oskarżyciel faktycznie nie miał możliwości złożenia wniosku wcześniej.

Dodatkowe informacje dotyczące wniosku

Warto podkreślić, że takie odwołanie pełni rolę pozwu sądowego, w związku z tym powinno ono zawierać informacje dotyczące:

  • oznaczenia zaskarżonej decyzji,
  • zwięzłego przytoczenia kierowanych zarzutów i wniosków,
  • uzasadnienie zaskarżenia,
  • podpis ubezpieczonego, lub jego przedstawiciela ustawowego.

W ramach oznaczenia zaskarżonej decyzji należy podać informacje potrzebne do zidentyfikowania jej bez żadnych wątpliwości. Z reguły, w tym miejscu wpisuje się jednostkę wydającą dokument oraz datę jego przekazania i numer. Gdy zaskarżenie dotyczy niewydania decyzji w terminie, wpisuje się datę złożenia wniosku, jego cel oraz organ rentowny, w którym został on złożony.

Nie można zapomnieć również o sprecyzowaniu dowodów, które mają być przedstawione w trakcie postępowania sądowego. Fakty te mogą być później dowodzone dozwolonymi środkami w przypadku gdy sąd uzna, że ich sprawdzenie jest celowe. Składając pozew, osoba go przygotowująca powinna wiedzieć, że to jej zadaniem jest udowodnienie nieprawidłowości występujących w wydanej przez organ ZUS decyzji.

 

Może spodobać Ci się również:

photo 1509062522246 3755977927d7cropentropycstinysrgbfitmaxfmjpgixidMnwxNDA1NTd8MHwxfHNlYXJjaHwxMDd8fHVuaXZlcnNpdHl8ZW58MXwwfHx8MTY3NDY4ODk5Nwixlibrb 4.0.3q80w1080

Pedagogika resocjalizacyjna – gdzie można pracować? Jak może wyglądać ścieżka kariery osób kończących pedagogikę?

1 stycznia 2023

Pedagogika resocjalizacyjna to bardzo ważna dziedzina przygotowująca do pracy z trudnymi osobami. Dzięki studiom na tym kierunku osoby, które ukończą je z pozytywnym wynikiem, mogą pomagać ludziom, którzy nie do…

Czytaj więcej